Dokument: Právní zakotvení podpory cyklistické a pěší dopravy v Praze

Citujeme podstatné části z vyhlášky hl.m.Prahy č. 16/2010, Nařízení, kterým se vydává Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území aglomerace Hlavní město Praha pro období let 2010 – 2012. V tomto dokumentu je výslovně uveden způsob podpory cyklistické a pěší dopravy včetně úkolů pro jednotlivé orgány kraje Praha.

 

K.2.1.14. Podpora cyklistické dopravy

Cílem tohoto opatření je dosáhnout nahrazení části automobilové dopravy dopravou cyklistickou, a to vytvořením podmínek pro její využití i pro „ne-rekreační“ cesty po HMP (tzv. dopravní funkce cyklistiky).

V HMP je v současnosti koncepčně připravena a postupně realizována poměrně rozsáhlá síť cyklostezek a cyklotras. V současnosti je v provozu více než 300 km cyklistických tras, z toho přibližně třetina je vedena po komunikacích bez automobilové dopravy, a to společně s pěším provozem, po stávajících komunikacích v parcích a sadech nebo po nově vybudovaných samostatných komunikacích pro chodce a cyklisty. Důležitou součástí realizované infrastruktury pro provoz cyklistů jsou také opatření přímo v hlavním dopravním prostoru místních komunikací, jako jsou vyhrazené jízdní pruhy, předsazené stopčáry apod. Rozvoji podmínek pro cyklistickou dopravu se systematicky věnuje Komise RHMP pro cyklistickou dopravu, jejímiž členy jsou jak členové ZHMP, MHMP a organizací HMP (TSK, ROPID, ÚRM), tak i zástupci zájmových sdružení a odborné veřejnosti. Komise RHMP se průběžně věnuje postupu a řešení problémů při údržbě a výstavbě cyklistické infrastruktury v prostoru HMP v rámci plošné dopravní obsluhy území i na vybraných trasách, včetně sjednocení koncepce řešení a provádění těchto opatření.

Dobudování systému cyklistických tras

Jak již bylo uvedeno, systém cyklistických tras v HMP je koncepčně podrobně připraven a postupně realizován. Pro zajištění odpovídajícího tempa realizace i v následujících letech je nutno garantovat finanční rámec pro nezbytné investice, a to nejen v případě systému páteřních a hlavních cyklistických tras (tj. I. a II. třída), ale i k vytvoření sítě doplňkových a místních tras, které jsou v kompetenci MČ. Podle podkladů ÚRM lze celkové výdaje odhadovat na úrovni cca 1,1 mld. Kč.

U nových dopravních staveb se pak vychází z usnesení RHMP z r. 2003, které ukládá OMI a TSK „zajišťovat při přípravě rekonstrukcí a nové výstavbě komunikací, případně i při přípravě dalších investičních akcí, vytváření vhodných podmínek pro cyklistickou dopravu“.

Zajistit finanční rámec pro dobudování systému páteřních, hlavních, doplňkových i místních cyklistických tras
Zajistí: orgány HMP ve spolupráci s DOP a Komisí RHMP pro cyklistickou dopravu
Časový rámec: průběžně
Předpokládané náklady: cca 1,1 mld. Kč

Zajistit včasnou přípravu projektů cyklistických tras
Zajistí: DOP ve spolupráci s Komisí RHMP pro cyklistickou dopravu a orgány dotčených MČ
Časový rámec: průběžně
Předpokládané náklady: náklady jsou zahrnuty ve finančním rámci pro výstavbu cyklotras

Realizovat cyklotrasy v rámci výstavby a rekonstrukcí komunikací
Zajistí: OMI ve spolupráci s TSK a Komisí RHMP pro cyklistickou dopravu
Časový rámec: průběžně
Předpokládané náklady: náklady jsou zahrnuty ve finančním rámci pro výstavbu cyklotras

Zajištění bezpečnosti cyklistické dopravy v HMP

Hlavním faktorem omezujícím dopravní možnosti cyklodopravy v HMP, je riziko střetu s motorovým vozidlem, vyplývající z přetížení města silniční dopravou. V rozvolněné sídlištní zástavbě nebo v okrajových částech HMP je obvykle možné volit trasu po zklidněných komunikacích a hlavní riziko nastává při křížení silně dopravně zatížených komunikací mimo světelnou signalizaci. V kompaktní zástavbě centrální části HMP jsou pak často nebezpečné celé úseky komunikací a zejména značný počet křižovatek (odbočování vlevo) bez možnosti objízdné trasy. V řadě případů se jedná o zbytečně kolizní místa, která je zpravidla možné odstranit investičně nenáročnými zásahy (např. úpravou cyklu semaforu, instalací nového semaforu, povolením jízdy po chodníku v krátkém úseku, omezením rychlosti apod.), v širším kontextu pak soustavným zklidňováním silniční dopravy a integrací cyklodopravy na základě ucelené koncepce.

Z tohoto důvodu bude provedeno zmapování kolizních míst a jejich ošetření. Tímto jednoduchým opatřením lze dosáhnout výrazného zvýšení bezpečnosti cyklistů při nízkých nákladech.

Identifikovat a ošetřit místa s výrazným rizikem střetu cyklistů s automobily
Zajistí: TSK ve spolupráci s Komisí RHMP pro cyklistickou dopravu
Časový rámec: zmapování do 1 roku od vydání Programu, ošetření vytipovaných míst do 3 let od vydání Programu a dále průběžně
Předpokládané náklady: upřesnění výdajů vyplyne až z odborného zmapování kolizních míst

Vytvoření bezpečných úložných míst pro jízdní kola

Významným omezením využití cyklistické dopravy je také četná nemožnost bezpečného odstavení jízdního kola, pokud možno v uzamykatelném boxu nebo na hlídaném místě u obvyklých cílů těchto cest. Těmito cíli jsou budovy „úřadů“ (pracoviště MHMP, úřadů MČ, MP, Policie České republiky, správy sociálního zabezpečení, finančních úřadů atd.), zdravotnická zařízení, školy, kulturní zařízení (muzea, galerie), sportoviště, obchody atd.

Z tohoto důvodu bude zajištěn další rozvoj systému cyklodopravy v klidu, tj. odstavných míst pro jízdní kola. V současné době je evidováno přes 1 000 stojanů, další stojany jsou postupně umisťovány. Vedle zvyšování počtu stojanů bude věnována pozornost také jejich zabezpečení – např. využití uzamykatelných boxů, zahrnutí stojanového místa do kamerového systému ostrahy objektu apod. Rovněž bude dále průběžně aktualizována a udržována mapová databáze stojanů.

V případě objektů v soukromém vlastnictví (zejména obchody), u nichž dosud nejsou stojany instalovány, bude provozovatel osloven s nabídkou instalace stojanu a odpovídající propagace v rámci informačního systému cyklistické dopravy, za podmínek zajištění údržby a ostrahy stojanu.

Rozvíjet systém stojanů na kola, tj. jejich evidence, informační podpora, instalace nových stojanů a zvyšování úrovně zabezpečení stojanů stávajících
Zajistí: DOP ve spolupráci s Komisí RHMP pro cyklistickou dopravu
Časový rámec: průběžně
Předpokládané náklady: závisí na počtu a typu stojanů a jejich zabezpečení, řádově jde o stovky tisíc až jednotky mil. Kč ročně

Rozvoj možností přepravy jízdních kol ve vozidlech MHD

Možnost využití hromadné dopravy k přesunu po části cesty je významnou službou především těm cyklistům, kteří kolo nevyužívají pro sportovní účel, ale k přepravě do konkrétního cíle. Současná nabídka přepravy v metru, ve vlacích a ve vybraných tramvajových spojích je významná, avšak je nutno ji postupně rozvíjet o další spoje včetně autobusových. Obdobně jako dosud bude přeprava na dalších linkách umožněna nejprve jen ve vybraných spojích a pouze o víkendech, postupně může být rozšiřována i na pracovní dny mimo přepravní špičky a na větší počet spojů.

Rozšiřovat postupně možnost přepravy jízdních kol ve vozidlech MHD
Zajistí: DP ve spolupráci s Komisí RHMP pro cyklistickou dopravu
Časový rámec: průběžně od vydání programu ke zlepšení kvality ovzduší
Předpokládané náklady: nepředpokládá se navýšení nákladů

Informování a osvěta veřejnosti

V HMP je na poměrně vysoké úrovni rozvinut systém informování veřejnosti o rekreačních možnostech cyklistické dopravy, méně jsou však dostupné informace o běžných (ne-rekreačních) cyklistických cestách. Za tímto účelem budou veřejnosti poskytovány informace o bezpečném průjezdu HMP, o možnosti dojet bezpečně ke konkrétním cílům, o umístění stojanů (zvláště hlídaných) atd. Bude zajištěno zapojení veřejnosti do procesu vyhledávání nebezpečných a problémových míst a jejich řešení.

Zajišťovat informační podporu využívání jízdního kola i k „ne-rekreačním“ cestám
Zajistí: DOP ve spolupráci s Komisí RHMP pro cyklistickou dopravu
Časový rámec: průběžně
Předpokládané náklady: bude řešeno v rámci dosud využívaných informačních prostředků, nepředpokládá se podstatné navýšení výdajů

K.2.1.15. Podpora pěší dopravy

Cílem tohoto opatření je podpořit snižování objemu automobilové dopravy vytvořením podmínek pro bezpečný a komfortní pohyb chodců ve všech částech HMP a rovněž podpořit využívání hromadné dopravy. Bez možnosti dojít bezpečně a pohodlně k cíli cesty nebo k zastávce MHD jsou obyvatelé více motivováni využívat pro běžné cesty po městě osobního automobilu, což vede k nárůstu imisní zátěže z automobilové dopravy. Je nutno konstatovat, že v HMP (stejně jako v jiných městech) byla po mnoho desítek let věnována pozornost především rozvoji automobilové a MHD, což se projevilo poměrně výrazným zhoršením podmínek pro pěší pohyb po HMP – pěší komunikace nelákají k chůzi, nové komunikace často představují bariéry pro chodce, zvyšuje se počet kolizních míst, prostor pro pěší je mnohdy zabírán parkováním vozidel atd.

V poslední době se však přístup k vyváření podmínek pro pěší dopravu postupně mění. Byl vypracován materiál „Zásady rozvoje pěší dopravy na území hl.m. Prahy“, jehož vznik inicioval Výbor dopravy ZHMP. Tento základní materiál předpokládá zpracování „Generelu pěší dopravy na území hl.m. Prahy“.

V oblasti koncepčního řešení, ale i věcného obsahu vytváření podmínek pěší dopravy tak lze spatřovat určitou paralelu s řešením dopravy cyklistické, což umožňuje přejímat některá osvědčená řešení nebo se naopak vyhnout určitým problémům. Celkově je např. možné (obdobně jako u cyklistické dopravy) sledovat 3 základní úkoly v oblasti řešení existujících problémů:

 • odstraňování bodových či lokálních problémů, zejména v oblasti bezpečnosti chodců,
 • vytváření bezpečných a dostatečně atraktivních cest či koridorů pro pěší,
 • zajištění dostatečného vybavení a celkové přitažlivosti veřejného prostoru pro chodce.

Na organizační úrovni pak lze doporučit aplikaci dalšího osvědčeného řešení, a to zřízení pracovní skupiny MHMP či komise RHMP za účasti zástupců všech zainteresovaných subjektů.

Koordinace koncepčního řešení pěší dopravy

Podpora pěší dopravy v HMP v současnosti zahrnuje širší spektrum poměrně naléhavých úkolů, jako jsou např. dílčí úpravy komunikací, organizační změny v dopravě, budování nových tras, revitalizace uličních prostorů, územní plánování atd. Tyto úkoly jsou v kompetenci různých institucí. Za účelem zajištění koordinovaného přístupu bude zřízena pracovní skupina MHMP nebo komise RHMP, která zajistí součinnost orgánů MHMP, MČ i dotčených organizací. Účast v ní bude nabídnuta i zástupcům zájmových sdružení a odborné veřejnosti.

Aktuálním úkolem této pracovní skupiny MHMP či komise RHMP bude koordinace zpracování generelu pěší dopravy, operativní řešení lokálních závad a nedostatků na pěších trasách, zejména v oblasti bezpečnosti a ochrana zájmů pěších v aktuálních urbanistických a investičních záměrech. Postupně pak bude převažovat vlastní systémové řešení pěšího provozu v HMP, tj. realizace zpracovaného generelu.

Ustavit stálou pracovní skupinu MHMP či komisi RHMP pro koordinaci řešení pěší dopravy v HMP
Zajistí: ředitel MHMP nebo RHMP
Časový rámec: do 3 měsíců od vydání Programu
Předpokládané náklady: nepředpokládá se výrazné navýšení finančních prostředků, účast v komisi bude součástí pracovní náplně dotčených subjektů

Zajištění bezpečnosti pěšího provozu

V uplynulých letech byl na komunikacích HMP realizován značný počet investic přispívajících ke zvýšení bezpečnosti chodců. Přesto se však na hlavních pěších trasách stále vyskytují zbytečně kolizní místa, kde existuje zvýšené riziko střetů chodců s motorovými vozidly. V některých případech také tato místa nově vznikají v souvislosti s nárůstem automobilového provozu, nebo se může dosavadní řešení (např. prostý přechod pro chodce) ukázat jako nedostačující.

Tato místa je zpravidla možné odstranit investičně nenáročnými zásahy (např. omezením rychlosti jízdy motorových vozidel, instalací semaforu, chráněným přechodem pro chodce apod.), může však jít i o investice náročnější, např. vybudování chybějícího chodníku v určitém úseku.

V rámci úkolu bude provedeno zmapování nejvíce problematických kolizních míst v HMP a následně pak jejich odstranění vhodným způsobem. Předpokládá se, že na realizaci úkolu se bude významně podílet nově zřízená pracovní skupina MHMP či komise RHMP pro koordinaci řešení pěší dopravy v HMP.

Identifikovat a ošetřit místa s výrazným rizikem střetu chodců s automobily
Zajistí: DOP ve spolupráci s ÚRM a úřady MČ
Časový rámec: průběžně s každoročním vyhodnocením provedených aktivit
Předpokládané náklady: upřesnění výdajů vyplyne až z odborného zmapování kolizních míst

Vytvoření systému pěších tras a koridorů

Pro zajištění přepravní funkce pěší dopravy je nutno postupně vytvořit síť chráněných koridorů pro pěší dopravu, tj. místních komunikací stavebně a organizačně zvlášť uzpůsobených pro chodce, umožňující bezkolizní, bezpečné a komfortní dosažení potřebných cílů v HMP. Jednotlivé územní celky města je nutno propojit páteřními trasami, které budou vycházet z již existujících cest a tradičních tras pohybu obyvatel. Uvnitř sídelních celků je pak nutno zajistit dobrou dostupnost všech podstatných lokálních cílů dopravy (obchody, školy, úřady, zdravotnická zařízení apod.) a zejména pak stanic a zastávek hromadné dopravy. Lokality s velkým soustředěním chodců a v okolí klíčových cílů (např. stanice metra) je nutno dopravně zklidnit, popřípadě zde přímo realizovat pěší zóny, nebo rozšířit plochy pro pěší a vyloučit zbytnou automobilovou dopravu.

Zajistit finanční rámec pro dobudování systému pěších tras a koridorů
Zajistí: orgány HMP ve spolupráci s DOP
Časový rámec: průběžně
Předpokládané náklady: řádově stovky mil. Kč

Zajistit přípravu a realizaci systému pěších tras a koridorů
Zajistí: DOP a TSK
Časový rámec: průběžně
Předpokládané náklady: náklady jsou zahrnuty ve finančním rámci pro výstavbu pěších tras

Zamezení vzniku nových bariér pro pěší pohyb obyvatel

Základní podmínkou podpory pěší dopravy je zajištění prostupnosti území HMP, což zahrnuje odstraňování stávajících bariér pěšího pohybu a zamezování vzniku nových bariér v území. Vytváření pěších propojení skrze stávající bariéry je předmětem předcházejícího úkolu. Vedle toho je ovšem nezbytné trvale dohlížet na zachování prostupnosti na stávajících běžných trasách pěšího pohybu lidí, a to zejména ve vazbě na zastávky veřejné dopravy, objekty služeb a občanské vybavenosti (školy, úřady, zdravotnická zařízení, obchody), rekreační objekty a plochy, významná pracoviště apod.

Zejména je nezbytné:

 • zajistit realizaci dostatečného počtu bezpečných průchodů přes plánované liniové stavby (silnice a železnice),
 • neumožňovat vznik uzavřených areálů (např. oplocených obytných celků apod.) na tradičních pěších trasách,
 • uchovat existující průchody a pasáže a ve vhodných lokalitách usilovat o jejich začlenění do plánů zástavby v rámci řízení, jichž je HMP účastníkem.

Zajistit či vyžadovat dostatečnou prostupnost plánovaných liniových staveb
Zajistí: TSK, OST, OOP, stavební úřady
Časový rámec: průběžně
Předpokládané náklady: nepředpokládá se navýšení nákladů

V rámci příslušných povolovacích řízení zamezovat vzniku uzavřených areálů na stávajících trasách pěší dopravy
Zajistí: OST, OOP, stavební úřady
Časový rámec: průběžně
Předpokládané náklady: nepředpokládá se navýšení nákladů

Použité zkratky

DOP: Dopravní odbor
HMP: Hlavní město Praha
MHMP: Magistrát Hlavního města Prahy
MČ: Městská část
MP: Městská policie
OMI: Odbor městského investora
OOP: Odbor ochrany prostředí
OST: Oddělení stavebního řízení
RHMP: Rada Hlavního města Prahy
ROPID: Regionální organizátor Pražské integrované dopravy
TSK: Technická správa komunikací
ÚRM: Útvar rozvoje města
ZHMP: Zastupitelstvo Hlavního města Prahy

Líbil se Vám článek?

Podpořte další rozvoj nezávislého online magazínu o cyklistické dopravě. Pomůžete nám udržet kvalitu obsahu s minimem reklamy.
nebo
Podpořit

Komentáře - uzamčeny

 1. Zdá se, že se přeci jen něco děje a bude dít pro cyklisty, ale ovšem taky pro chodce a obecně pro Pražany. To je fajn.
  Teď je důležité, aby se to dělalo správně a vedlo to k cíli. Aby se nestávalo, že se někde postaví cyklostezka nebo nainstaluje tlačítkový semafor a cyklisté posléze řeknou, že takovou stezku nechtěli a takový semafor je zdržuje. Je načase přestat křičet a začít mluvit.

 2. > .. aby se to dělalo správně…
  > Je načase přestat křičet a začít mluvit.

  *** mohu doporučit, že nejlepší je osobní účast a vlastní zkušenost ;)

Další z rubriky

Londýňané si přejí snižování počtu aut v sousedstvích, ukázal průzkum :)

Londýňané chtějí opatření, která zvyšují bezpečnost dopravy a omezují počet aut ve městě. To ukázal..více

Cyklotrasa A202 protažena z Kunratic do Vestce :)

Na sklonku minulého roku došlo k proznačení místní cyklotrasy A202. Ta spojuje okrajovou městskou část..více

Modernizace stanice Opatov :)

08. 01. - Pavel Mašek - Zprávy
Dlouho trvající modernizace zastávky Opatov je téměř u konce, podívejme se, jak se změnila. Nové..více

Nový cyklopřejezd Blanická / Francouzská – Uruguayská 19

V rámci obnovy světelné signalizace na křižovatce ulic Blanická, Francouzská a Uruguayská na Praze 2..více

Úprava pražských náplavek 4

TSK Praha na podzim 2020 začala dokončovat předláždění pražských náplavek v chybějících úsecích. Konkrétně se..více

Prodloužená cyklostezka podél ulice Červeňanského 7

Letos došlo k prodloužení cyklostezky podél ulice Červeňanského, nacházející se na sídlišti Velká Ohrada poblíž..více

Podpořte nás

Podpořte další rozvoj nezávislého online magazínu o cyklistické dopravě. Pomůžete nám udržet kvalitu obsahu s minimem reklamy.
nebo
Daruj
FacebookInstagramTwitterYouTube

Anketa

Jezdíte v době pandemie po Praze na kole?

Výsledky →

Nahrávání ... Nahrávání ...
Archív anket →

Poslední komentáře

 • Pavel Masek: Co si myslíte o našem webu?

  @antonio - PNK se prezentuje jako nezavisle a jakmile si ziska dotace od kohokoliv, vznika tim nejaky zavazek, vetsinou to…

 • Antonio: Co si myslíte o našem webu?

  Ano, líbí se mi co píšete na FB - centrum a komunita. PNK by se mohlo stát značkou, která bude…

 • Jan Fiala: Co si myslíte o našem webu?

  V posledních letech se výrazně zlepšily mapy.cz, turistická vrstva. Dobře se tu plánuje trasa, včetně manipulace s průjezdními body. Je…

webdesign by 2046
↑ nahoru