Svítá na Kapitána Jaroše?

Podle zprávy sdružení Auto*Mat se jedna z nejnebezpečnějších křižovatek v Praze konečně dočká rekonstrukce. Je ale jisté, zda řešení bude příznivé i pro cyklisty? Zatímco bývalý náměstek Březina slíbil, že to zařídí, nový náměstek pro dopravu dělá, že snad ani o existenci této křižovatky neví. Již řadu měsíců probíhá tiše příprava kompletní rekonstrukce tramvajové trati procházející křižovatkou — prozatím s potřebnými přejezdy. Jakkoliv má nová Rada v programovém prohlášení uvedeno, že (jedinou) prioritou v cyklodopravě bude propojování nesouvislých úseků, riziko, že se křižovatka kvůli mizivé úspoře realizuje jako neúplná, stále je. Jak křižovatka na jaře nakonec dopadne, bude jasný signál nového vedení Prahy ohledně záměrů s cyklistickou dopravou. Sledujme proto jednání náměstka pro dopravu a dalších představitelů města v této věci s mimořádnou pozorností…

Nedávná historie

Je asi zbytečné opakovat to, co všichni vědí. Křižovatka na vyústění třídy Dukelských Hrdinů na nábřeží Kapitána Jaroše je úzkým hrdlem, velmi obtížně překonatelným především pro méně zdatné cyklisty. V sezóně zde projede asi pět set cyklistů za den, většinou z třídy Dukelských Hrdinů směrem ke Štefánikovu mostu. Největším problémem je přechod pro chodce na cyklostezku na nábřeží vedoucí k Hlávkovu mostu. Tento přechod neumožňuje bezpečné převedení kola i kočárku, vystavuje cyklisty nutnosti vyčkávat v průjezdném profilu tramvajové trati nebo automobilů a naprosto selhává v situaci, kdy se přechod pokouší v na jeden zelený signál překonat více cyklistů. Pro lidi s dětským vozíkem nebo nákladním kolem je pak překonání tohoto přechodu prakticky nemožné. Alternativní průjezd od sadů na Letné na cyklostezku na Hlávkově mostě znamená zajížďku dlouhou více než 650 metrů, vedenou podchody mimoúrovňové křižovatky s mizernou sociální bezpečností.

Jak je toto místo pro méně zdatné cyklisty nevhodné, ukázaly i automatické sčítače v den stávky 16.6.2011. Zatímco na většině míst v centru (a to včetně cyklopruhů na Vršovické) vzrostl cyklistický provoz pět- až osmkrát, na této křižovatce se počet cyklistů zvýšil jen na zhruba trojnásobek. Zkrátka, každý, kdo jen trochu může, vyhne se téhle křižovatce jako čert kříži.

Jak křižovatka při průjezdu cyklistů selhává, je možné vidět na fotografii ze čtvrtka 16.6.2011

Toto místo mělo být řešeno už dávno. Poté, co na následky nehody na této křižovatce v roce 2006 zahynul Jan Bouchal, došlo k několika pokusům křižovatku výrazněji upravit, veškerá snaha ale ztroskotala. Původní tlak cyklistické veřejnosti a občanských sdružení se postupně stal spíše sporadickým připomínáním nešťastné události než opravdu soustavnou snahou o nápravu. Tlak stačil aspoň na to, že na křižovatce vznikly drobné úpravy usnadňující jízdu v hlavním dopravním prostoru těm cyklistům, kteří zde skousnou jízdu v hustém provozu, včetně nechutného odbočení vlevo. V polovině roku 2011 se tak zdálo, že situace spí a všeobecně se čeká na velkou rekonstrukci křižovatky, ke které by mělo dojít až někdy…

Teď. Křižovatka bude v roce 2012 zrekonstruována, v rámci modernizace tramvajové trati.

„Jenom“ rekonstrukce tramvaje

Co se zatím chystá? Na jaře 2011 začaly práce na přípravě kompletní rekonstrukce tramvajové trati (v rozsahu rampa u předpolí Štefánikova mostu – hranice Strossmayerova náměstí). V projektu je částečný posun osy trati a modernizace světelné signalizace na známé křižovatce.

Problémovosti místa si jsou dlouhodobě vědomi všichni dotčení odborníci. Mezi úředníky a projektanty panuje shoda na vhodnosti a nutnosti řešit problém v součinnosti najednou. Nejsou ani závažné rozpory v přístupu ke koncepci řešení prostoru a je snaha najít shodu i za cenu dílčích kompromisů. Přesto se příprava akce (rekonstrukce trati) zahájila jako zcela izolovaná stavba, která řešení skupiny dalších problémů kolem této křižovatky naprosto ignorovala — zcela stejně, jako se prováděla rekonstrukce trati na Smetanově nábřeží. Projekt na počátku přípravy neobsahoval jakákoliv doplnění cyklistické infrastruktury ani integrační opatření, ani opravu přilehlých dlážděných vozovek, které jsou od povodní v roce 2002 ve velmi špatném stavu.


Směrové vazby na křižovatce Kapitána Jaroše x Dukelských Hrdinů. Zdroj zadávací karta cyklotrasy č.2010/03, výstup projektu Jak odstranit klíčové bariéry cyklodopravy v Praze.

Pokud jde o cyklisty, je na křižovatce nezbytné zrealizovat napojení stezky na nábřeží na ulici Dukelských hrdinů pomocí přejezdů pro cyklisty a integrační opatření pro dopravní průjezdy a pohyby ve vozovce. Optimální řešení vyžaduje, aby bylo možné jednak bezpečně odbočit z nábřeží Kapitána Jaroše vlevo do třídy Dulekských Hrdinů (a to jak přímo, tak nepřímo), a dále, aby bylo možno ze všech směrů odbočit na cyklostezku na jižním chodníku nábřeží (a opačně). Nejvhodnější řešení vyžaduje dvojici přejezdů pro cyklisty, jeden souběžný se stávajícím přechodem, druhý ve východní části křižovatky, také s přechodem pro chodce.

Díky rozsáhlé vnitřní intervenci na různých úrovních (do jednání se zapojila předsedkyně cyklokomise a řada dalších lidí spjatých s pražskou cyklodopravou) přislíbil zhruba v červnu 2011 bývalý náměstek Březina, že křižovatka bude zrekonstruována odpovídajícím způsobem, tedy s patřičnými přejezdy pro cyklisty. Naše zběsilé normy bohužel neumožňují provést levné a prosté doplnění cyklisty na pěší signály, doplnění přejezdů pro cyklisty tak vede k navýšení počtu sloupů světelné signalizace. Cena celkové rekonstrukce tramvajové se tím měla navýšit o 0,5-0,7%. Protože rekonstrukce trati je financována z rozpočtu Dopravního podniku, bylo třeba domluvit, že toto navýšení bude zaplaceno z peněz TSK.

Pomiňme teď, že DPP je také organizací vlastněnou hlavním městem Praha a tak se i na něj vztahuje stále platné usnesení Rady z roku 2003, podle kterého mají být při rekonstrukcích staveb investovaných městem začleňována opatření pro cyklistickou dopravu, a že tedy přejezdy měly být součástí původního projektu rekonstrukce (je to jen další příklad toho, jak se na toto usnesení v praxi každý dlabe). V dané situaci byl slib dosypat požadovanou částku jediným praktickým řešením.

Dobrá věc se nicméně podařila, projektování se rozjelo s patřičnými přejezdy a každý, kdo o tom věděl, byl srozuměn s tím, že nejlepší, co se dá dělat, je tiše čekat a případné další problémy řešit pěkně interně, koneckonců, Březina to pokryl. To platilo do konce listopadu, kdy se změnilo vedení města. To nové, pod náměstkem Noskem, se ovšem zdá být cyklistické dopravě nakloněno ještě méně než to dřívější.

Co by, kdyby

Aby bylo ještě více zřetelné, jak je začlenění přejezdů pro cyklisty (především toho východního) do křižovatky důležité, zkusím nejdřív popsat, co by se stalo, kdyby se na to při rekonstrukci vykašlali. Díky posunu osy kolejí tramvajové trati dojde k rozšíření vyčkávacích prostorů, patrně by zmizel jeden ostrůvek. Rozhodně zmizí vysoké obrubníky. Tudíž by i v případě, že na místě přejezdy nevzniknou, došlo k významnému zlepšení bezpečnosti těch průjezdů křižovatkou, které se realizují s pomocí stávajícího přechodu (zejména odbočení z Dukelských Hrdinů na Hlávkův most).

Vzniknou-li pouze přechody pro pěší a ne přejezdy pro cyklisty, budou sice průjezdy na kole po těchto přechodech možné, nepůjde však o legální průjezd a z křižovatky smrtelně nebezpečné se stane křižovatka nebezpečná „jenom“ trochu (a pitomá k tomu).

Bez realizace přejezdu ve východní poloze potom nedojde ke zlepšení prakticky všech odbočení do třídy Dukelských Hrdinů (tedy jak od Štefánikova, tak od Hlávkova mostu). Zejména nebude stále možné klidové nepřímé odbočení vlevo z nábřeží ke Strossmayerovu nám. To pak nezachrání ani, kdyby se policajti ustrnuli a nechali křižovatku přemalovat křížem krážem piktokoridory (k čemuž stejně nedojde). Následující schéma velmi hrubě naznačuje, kudy by cyklisté po přidání druhého přejezdu jezdili (červeně) a jak by jezdili bez něj (růžově). Pro bezpečné odbočení vlevo do Dukelských Hrdinů je jeho vybudování prostě nezbytné.

Případné dodatečné doplnění přejezdů pro cyklisty do čerstvě zrekonstruované křižovatky by bylo řádově dražší než začlenění přejezdů do stávající rekonstrukce. Tak vypadá například podjezd trati v Seifertově ulici u křižovatky Bulhar, která se před několika lety zrekonstruovala asi za půl miliardy takovým způsobem, že je pro cyklisty průjezdná jen po dlouhodobém nácviku a ani postupné „obkličování“ piktokoridory a předsunutými stáními z ní místo bezpečně a pohodlně průjezdné na kole prostě neudělá.

Naprosto stejná věc hrozí na Kapitána Jaroše. Nedojde-li ke komplexnímu řešení cyklo na křižovatce teď, možná se těch přejezdů dočkají naše malé děti ve chvíli, kdy budou dělat maturitu.

Velký otazník jménem Nosek

Podle posledních informací běží příprava rekonstrukce stále včetně potřebných přejezdů. Bez existence záštity z nejvyšších míst ale může kdykoliv dojít k tomu, že se peníze vyhrazené na přejezdy prostě škrtnou. Nový náměstek Nosek ohodnotil potřebnost investic do cyklistické dopravy přidělením osmi milionů korun na tento rok. To je částka zajišťující, že se celoměstský systém cyklotras bude budovat ještě dalších sto let. Na osobním jednání, které jsme s panem náměstkem za Auto*Mat nedávno měli, jsme se na Kapitána Jaroše pochopitelně zeptali. Upozornili jsme, že toto místo je jak dopravním problémem, tak symbolem dosavadní ubohé podpory cyklistické dopravy v Praze. Pan náměstek už ví, že výsledné řešení křižovatky bude citlivě vnímáno a kriticky vyhodnoceno. Vyvodí si i to, že pokud se křižovatka nevyřeší kvalitně, bude to jasné popření dokonce i té jediné věty, která rozvoj cyklistické dopravy v programovém prohlášení nějak ošetřuje.

Odpovědnost za podobu zrekonstruované křižovatky teď, jako na nástupci Březiny, leží tedy výhradně a pouze na náměstkovi Noskovi.

Pokud se chcete k panu náměstkovi obrátit s dotazem, jakou zajistí výslednou podobu křižovatky, použijte veřejně dostupný e-mail Josef.Nosek@praha.eu . Je nicméně velmi pravděpodobné, že pan náměstek osobně bude od vašich dotazů odfiltrován a řešení dotazu bude řešit referent, který je s problematikou křižovatky dávno obeznámen a jehož názor na věc nemá na pana náměstka pražádný vliv. Proto můžete zvážit účinnější kroky podle vlastního uvážení.

Co myslíte, že udělá náměstek primátora Nosek ohledně křižovatky Kapitána Jaroše - Dukelských Hrdinů?

Výsledky →

Nahrávání ... Nahrávání ...

Líbil se Vám článek?

Podpořte další rozvoj nezávislého portálu pro jízdu Prahou na kole. Je to snadné, díky Darujme.cz to máte za minutku. Pomůžete nám udržet kvalitu obsahu s minimem reklamy.
nebo
Podpořit

Komentáře - uzamčeny

 1. Nějak mi na tom článku vadí dvě věci:

  1) Tato křižovatka je nebezpečná, nevhodná a vůbec fuj protože na ní loni o stávce MHD vzrostl provoz jen třikrát (ale to jaksi nikdo nepočítal cyklisty jedoucí normálně po vozovce). O několk článků dříve jsme se dozvěděli, že o stávce prakticky nevzrostl provoz nejen na rekrečních trasách, ale také na Barrandovském mostě. Znamená to, že tamní soustava separovaných cyklochodníků je ještě nebezpečnější a nevhodnější?

  Jinými slovy: sčítač má za úkol počítat průjezdy, nikoliv určovat (ne)bezpečnost provozu. ta záleží na chování jednotlivých cyklistů (chodců, řidičů, vozků…), nikoliv na počtu průjezdů. Tím spíš, že z principu umístění nepočítá všechny průjezdy daným směrem.

  2) Dost mi vadí i zcestná informace, že se do křižovatky Bulhar nasypala půlmiliarda a nic z toho pro cyklisty. Půlmiliardu v letech 2003-4 stály dva kompletně nové železniční mosty (místo sedmi původních), zahloubení Seifertovy přibližně o dva metry, její rozšíření a posunutí na jih mezi Bulharem a Italskou. Spolu se zahloubením tam taky došlo na přeložky úplně všech sítí a samozřejmě i úpravy železničních tratí na mostech. Jediné, jak tím byla ovlivněna křižovatka Bulhar, je rozšíření vjezdu ze Seifertovy na dva pruhy, vložení jednoho dělicího ostrůvku a úprava druhého. Se samotnou křižovatkou se nedělo vůbec nic, natož pak za půl miliardy.
  __________

  K vlastní rekonstrukci křižovatky Dukelských hrdinů × nábřeží kpt. Jaroše
  Legálně postavit a následně zkolaudovat a provozovat se dá jen to, co je ve stavebním povolení. Je už vydané? Pokud ano, obsahuje i ty cyklistické přejezdy? Pokud tam jsou, tak se rekonstrukce nedá provést bez nich. Aby je šlo vyhodit, muselo by se udělat stavební povolení nové (ať už úplně nové, nebo jako změna) s novými vyjádřeními všech zúčastněných. Nevím, zda jsou mezi účastníky i nějaká aktivistická sdružení, ale za úřady by mohla protestovat minimálně cyklokomise.

 2. Štěpán: Ten Barrandovský most je pro mě trochu záhada. Reálné vysvětlení může být takové, že v ose Praha 4 (Labuť) – Praha 5 (Prokopák) je už tak kvalitní trasa, že tam je už poptávka pokryta, jde navíc o tangentu a ne příjezd do centrálního pražského kordonu.

  Kpt. Jaroše bych porovnával se srovnatelnými průjezdy typu Rohanského nábřeží (které naopak vzrostlo více než ostatní — že by objízdná trasa právě pro Dukelských Hrdinů?) Při stávce bych předpokádal, že vyjedou především ti, kdo v Praze pravidelně nejezdí a tudíž budou upřednostňovat jízdu po cyklostezce, sčítač na chodníkové stezce by je tedy měl zaznamenat ve větším měřítku, než sčítače na silnici.

  Díky za to upřesnění Bulhara. Nový podjezd ovšem řešení pro cyklisty nemá, nahoře je pitomě trasovaná rampa, kam se pravidelně vyhazují odpadky. Rekonstrukce signalizace a přestavba križovatky v rámci toho předpokládám ale proběhnout musela, když přibyly pruhy na vjezdu. Princip je stejný: Udělá se něco velkého za ohromné prachy a na cyklisty se přitom vykašle.

  Předpokládám, že Kpt. Jaroše stavební povolení ještě nemá. Aby se dalo zažádat, musí být předaný projekt, aby mohl být předaný projekt, musí být projekt schválený, aby mohl být schválený, musí se pokrýt to navýšení nad základ od DPP. Cyklokomise se předpokládám pokusí opět intervenovat.

 3. VF + Štěpán: Jednoduchým dotazem na odb. dopravy jsem zjistil, že Stavební Povolení je připraveno k vydání, je zastaveno, protože Magistrát – odbor majetku zatím nedodal některé požadované souhlasy k pozemkům. Až je Magistrát doplní, úřad povolení vytiskne a vydá.
  V tuto chvíli již proběhly lhůty pro vyjádření se do stavebního povolení, lze se jen odvolat po jeho vydání. Nezbývá, než sledovat úřední desku.

 4. O stávce jsem jel dvakrát i trasu Chodov – Západní Město a subjektivně mi tam přišel větší provoz, než obvykle. asi chyba měření… (když fakta neodpovídají teorii, je potřeba fakta zavrhnout).

  Signalizace u Bulhara se asi přepočítávala, nicméně nijak převratně. Větší zásah doznala někdy v roce 2006 nebo 2007 (už nevím), kdy se i prohazovaly fáze mezi vjezdy a od té doby se například skoro nikdy nedá na kole projet z Hybernské do Seifertovy na jeden zátah – zůstanu chycený před horní křižovatkou (před přejezdem kolejí od podjezdu).
  Na druhou stranu – úpravy (a projekt je jistě starší) probíhaly v letech, kdy jízda na kole po Praze ještě nebyla módní, takže nepřítomnost „procyklistických opatření“ plně chápu (a drncací piktokoridor Seifertovou mě drásá pokaždé, když tudy jedu = skoro denně).

  Pokud Jarošova křižovatka ještě nemá stavební povolení, tak se letos nejspíš stavět nebude – nedá se to pořádně stihnout. Tedy dalo by se to stihnout v normálním světě, kde po platném stavebním povolení vznikne dokumentace pro výběr dodavatele (tendr), kde jsou zahrnuty podmínky ze stavebního povolení (dřív prostě nejde udělat). Pak je vlastní tendrování stavby, následuje dokumentace pro provedení stavby a pak se teprve jde stavět.
  Ve světě veřejných zakázek předpokládám odvolání k tendru (a možná i vlastnímu stavebnímu povolení -třeba proto, že nebude mít ty přejezdy ;-) ), přeprojektování na levnější variantu (ale pro zadavatele zůstane cena stejná), tendr subdodávek…. po stavbě následná kalkulace víceprací (ta už se zadavateli naúčtuje). Stihnout by se to dalo, pokud se vynechá (nebo jinak zmanipuluje) vlastní tendrování, ale nebudeme politiky navádět…

 5. ->Jiří
  Odvolat se proti stavebnímu povolení mohou jen účastníci řízení – to už není tak zcela veřejné jako umístění stavby, kam se může odvolat kdokoliv půjde kolem. otázka je, zda to stavební povolení vůbec budou vyvěšovat na úřední desku – pokud je okruh účastníků řízení rozumně malý, posílá se to jen jim.

 6. Jiří:gratulace, boduješ! Dočet jsem až se a pokud je pravda co píšeš… tak asi cyklisté ostrouhali :(

 7. Ve Francii (a asi urcite i jinde) je ZAKONEM dane, ze jakakoli rekonstrukce nebo vystavba nove silnice musi obsahovat i reseni pro cyklistickou dopravu podle poslednich norem/vyhlasek.

  Nebylo by toto reseni krasne? Pak by takovyto problem „bude/nebude“ vubec nemusel existovat.

 8. shamania: Praha má na totéž usnesení Rady, ale kašle na něj. Ono i v té Francii se to začalo opravdu dodržovat až poté, co pár měst prohrálo soudy na téma, že „nulové řešení“ není odpovídající řešení.

 9. -> Štěpán, VF. Já vím, že to nemusí vyvěsit. Mě zajímá, kdo to kreslil a jak je to nakreslený. Stavební úřad má určité povinnosti a ne vždy je dodržuje do důsledků.

 10. MaLer, VF: Vypadá to, že tam je vše. Zítra to uvidím. Situace je kvůli penězům složitější, každá část (DP, TSK) platí svoje zařízení. Jsou tam dvě SP a ještě jedna akce kolem semaforů, podrobnosti popíši zítra či ve středu.

 11. Tak jsem se dnes dostal k projektům, je v nich jasně vyznačené nepřímé odbočení s přejezdem pro cyklisty tak jak je zběžně uvedené na druhém velkém obrázku shora.
  Uvidíme, jak to bude s definitivní realizací, měla by začít 13. 2. 2012.

 12. Tak to je fakt dobrá zpráva! Realizace myslím poběží, v Metru se včera prsil DPP, že to tam budou rekonstruovat dřív než se bude dělat Letenské náměstí.

Další z rubriky

Čtyřka, sedmička (a další městské části) instalují cyklistické stojany :)

Městská část Praha 7 za uplynulý rok instalovala přes sto nových cyklostojanů. Jak informuje Praha..více

ofo vyšle v říjnu 300 kol na Prahu 7 1

ofo, jedna z prudce expandujících asijských bikesharingových služeb, vstupuje do Prahy. V pátek 22. září 2017 ji..více

Praha 3 odmítla magistrátem navržené cykloobousměrky 49

Zástupkyně starostky Prahy 3 Lucie Vítkovská (ODS) upozornila na svém facebookovém profilu na rozhodnutí Rady..více

Konec městského bikesharingu v Praze, nebo jeho nový začátek? :)

Soutěž na městský bikesharing skončila na jaře neslavně: tendr byl zrušen Úřadem pro ochranu hospodářské..více

Nové stezky kolem Uhříněvsi 1

Jednou z větších investičních akcí, které měly v roce 2015 připravené městské části, byly cyklostezky..více

Průjezd holešovickou betonárkou: spojení podél vody 16

Dnes v 11 hodin dopoledne se slavnostně otevírá zrekonstruovaný průjezd skrz pozemky společnosti Skanska mezi Trojským..více
FacebookInstagramTwitterYouTube

Anketa

Jak dlouhá bývá vaše obvyklá trasa na kole?

Výsledky →

Nahrávání ... Nahrávání ...
Archív anket →

Poslední komentáře

Podpořte nás

Podpořte další rozvoj nezávislého portálu pro jízdu Prahou na kole. Je to snadné, díky Darujme.cz to máte za minutku.
nebo
Daruj
webdesign by 2046
↑ nahoru