Nedělejme cyklokiksy! 3: Kruhové objezdy a cykloobousměrky

Třetí pokračování cyklokiksů se soustředí na problémy v hlavním dopravním prostoru mimo světelné signalizace, zejména na kiksy v kruhových objezdech a v jednosměrných ulicích.

Kiks C 1 : Kruhový objezd s návnadou

Jednopruhové kruhové objezdy mají tu vlastnost, že je pro kolo bezpečnější držet se ve středu jízdního pruhu. Kolař držící se vpravo s cílem odbočit až na třetím exitu je jednak zbytečně pomalý, jednak dává řidičům za sebou hned dvě příležitosti zajistit mu exitus na exitu druhém nebo prvním.

(Ten, kdo to potřebuje s obrázky, se může podívat na následující video.)

K tomuto bezpečnému chování ale úprava objezdů zpravidla nenavádí (jak je poznat z videa, tak ani ve Švýcarsku). Vmanévrovat se na kole do správné pozice zvlášť tam, kde kruhový objezd vznikl na původní křižovatce, nebo tam, kde komunikace stoupá, vyžaduje silnou představivost pro nalezení bezpečné stopy a následně až nadlidskou vůli na její prosazení, zvlášť pokud je provoz silnější.

Příklady:
– Uhříněves – Přátelství x Podleská (mapa),
– Opatovská – Metodějova (mapa).

Jak nedělat kiks:

 • Zúžit pruh na vjezdu vjezdové pruhy natolik, aby do kruháče vjížděla dvoj- i jednostopá vozidla za sebou. Hrdlo by mělo mít přesně 3 metry a mělo by být pokud možno řešeno stavebně (ne jen čarami). Optimálním místem pro toto hrdlo je přechod před křižovatkou. Piktokoridor by měl být před tím vytažen do středu pruhu.
 • Na výjezdu se naopak můžete rozmáchnout. A s cyklopruhem začít co nejdřív, klidně hned do odbočení.

Kiks C 2 : Turbo objezd

Kruhové objezdy na vícepruhouvých komunikacích vedou v našich podmínkách zpravidla k jiným kiksům. Dvojpruh svádí k tomu svést pravý pruh do odděleného ramene odbočujícího vpravo – což vede ke známým problémům s řazením kol do levého pruhu, popsaným v předchozí kapitole. Výjimečně se vyskytne “tangenciální” objezd, kde se komunikace v některém ze směrů kruhu pouze dotkne – to umožňuje rychlý průjezd přímo a je pro cyklisty velmi ohrožující.

Překvapivě, velmi rozsáhlé vícepruhové kruhové objezdy s řadícími odbočovacími pruhy, jako je třeba Litochlebské náměstí, umožňují někdy bezpečnější průjezd.

V Nizozemsku, Velké Británii i jinde se v posledních letech objevují tzv. “turbo” kruhové objezdy (viz Wikipedia), kde je řazení pro většinu směrů realizováno už před křižovatkou a někdy jsou dokonce řízeny světelnou signalizací (Schéma Wikipedia). Bez odděleného řešení pro cyklisty jsou tyto kruhové objezdy velmi problémové a neměly by být zřizovány.

Příklady (viz obrázky dále):
– Litochlebské náměstí (vcelku dobrý)
– Novodvorská (bídný)

cyklokiksy_litochlebske-prujezd

Překvapivě, Litochlebské náměstí je jedním z kruhových objezdů, které umožňují vcelku bezpečný průjezd na kole, a to především díky skutečně obrovskému poloměru. V úsecích doplněných modrou čarou je ale pro ten účel nezbytné zabrat pruh, abyste nebyli vyjíždějícími vozidly “střiženi”. Díky tomu, že je objezd dvoupruhový a provoz není extrémně silný, zde zabrání pruhu vede k tomu, že vás řidiči zpravidla bezpečně předjedou levým pruhem (a nebo počkají). Všimněte si, že jsou šrafováním (a retardéry) zrušené bypassy pro pravé odbočení. To je správně, protože by byly z hlediska jízdy na kole nebezpečné: pro jiné než pravé odbočení byste se museli před objezdem řadit do levého pruhu.

cyklokiksy_novodvorska_kruhac

Tento kruhový objezd na Novodvorské trpí na třech ramenech bypassy pro pravé odbočení, které vyžadují řazení do levého pruhu. Tento kruhový objezd je zhlediska bezpečnosti jízdy na kole nevhodný, velkorysé prostorové uspořádání nicméně umožňuje realizovat při přestavbě některé z bezpečných řešení.

Jak nedělat kiks:

 • Zvlášť velké kruhové objezdy opatřovat odděleným řešením pro jízdu na kole podle nizozemské dobré praxe (pokud možno jednosměrný tok cyklistů nebo mimoúrovňové řešení).
 • Ponecháváte-li cyklisty v provozu, potom boční bypassy zřizovat jen formou cyklistické výhybky (viz kiks B-X v předchozím článku)
 • “Tangenciální” kruhové objezdy upravit na “standardní.”

cyklokiksy_tp179_kruhovy-objezd
Obrázek dobrých řešení. Zdroj pracovní podklad / Tomáš Cach / 2011.

kiks C 3 : Zbytečné jednosměrky či zjednosměrňování

Při výstavbě nových čtvrtí nebo při úpravách dopravního režimu ve stávající uliční síti se vedlejší uličky často mění v bludiště jednosměrek neprostupných i pro dopravu bezmotorovou, u které je naopak jízda klidnými ulicemi žádoucí. A stejně tak, stávající čtvrti jsou občas zjednosměrňovány, zejména kvůli zvýšení počtu parkovacích míst nebo pro zabránění tranzitu. Síť vedlejších ulic je přitom pro jízdu na kole ten nejpřirozenější biotop. Zjednosměrkováním se ovšem stává oblastí, kde je kolo náhle v polovině případů zločincem.

podoli_jednosmerky_orig
Schéma zjednosměrnění místních uliček v Podolí z roku 2014. Třeba tady někdo na plošnou prostupnost pro jízdní kola naprosto nemyslel.

Přitom lze velmi často ponechat obousměrnou jízdu cyklistů.  Ve Francii je jízda na kole povolena v zónách 30 km/h a i naše národní legislativa by si nepochybně zasloužila volnou jízdu na kole alespoň v obytných zónách, když už jsou tam povoleny i hry dětí ve vozovce.

Příklady:
– Podolí (od 2014)
– Obecně skoro všude v centrální Praze, kde nejsou cykloobousměrky

Jak nedělat kiks:Dostanete-li za úkol navrhnout nebo zjednosměrnit nějakou síť ulic:

 • navrhněte všechny ulice v síti jako zóny 30 / obytné zóny s obousměrným provozem jízdních kol. Minimální šířky najdete v tabulce níže.
 • nebo (nemáte-li na předchozí koule), veďte novou zónou alespoň strategicky zvolené cykloobousměrky tak, aby plošná prostupnost území utrpěla co nejméně.
 • Nedbejte na řečí o údajné nebezpečnosti cykloobousměrek. Dokonce i data z Prahy potvrzují, že cykloobousměrky nejsou nebezpečné (zde).

 

Tabulka minimálních šířek pro cykloobousměrky
(zdroj: Extrahováno z návrhových listů pro cyklodopravu – ke stažení zde)

Provedení / parkování IADžádnévpravo+vlevooběkolmé vlevo
Piktokoridor, 30 km/h, min.3,25 m *5,25 m5,50 m7,50 m8,50 m
Piktokoridor, 30 km/h, std.3,75 m5,75 m6,25 m8,25 m9,25 m
Cyklopruh, 30 km/h, min.4,0 m6,0 m6,25 m8,25 m9,50 m
Cyklopruh, 50 km/h, std.4,50 m6,50 m7,0 m9,0 m10,25 m
Cyklopruh oddělený balisety, std.5,0 m7,0 m

* V Německu i v +CR se dále může povolit obousměrná jízda na kole i přes krátký úsek užší než 3 metry, je-li zde slabý provoz – potom je dopravním řešením střídavý provoz a piktogramy se kreslí na střed pruhu. Ostatně, je-li to nutné, obousměrná jízda aut může být povolena leckde. Tak proč ne kol?
+ ve směru jízdy IAD.

Stručný průvodce zřizováním cykloobousměrek v Praze

Vzhledem k tomu, že postoj ke zřízení cykloobousměrky závisí v reálu daleko více než na šířce vozovky na postoji policejního sektoráře a městské částí, připravil jsem také nevážně míněnou, leč smutně pravdivou verzi výše uvedené tabulky:

Provedení / parkování IADžádnévpravovlevooběkolmé vlevo
V Německu aplikovatelné ve slabém provozu. V ČR teoreticky možné, ale prakticky nedosažitelné.3,25 m5,25 m5,50 m7,50 m8,50 – 9,0
m
Městská část hodně chce, rozumný policajt3,75 m5,75 m6,25 m8,25 m9,25 – 9,75
m
Městská část hodně chce, policajt je proti4,0 m6,0 m6,25 m8,25 m9,50 m
Městská část neví, policajtovi je to jedno4,50 m6,50 m7,0 m9,0 m10,25 m
Městská část neví, policajt je proti5,0 m7,0 m???
Městská část nechcezapomeň

Poznámka 1: Na intenzitách provozu v ČR šířka komunikace nezáleží.
Poznámka 2: Dochází-li zřízením cykloobousměrky ke zrušení parkovacího stání, nebude tato zřízena.

kiks C 4 :  Zařezávání budoucích cykloobousměrek

Obdobou předchozího kiksu jsou místa, která procházejí přestavbou, za současných podmínek není zřízení cykloobousměrky možné (ať už pro místní úpravu provozu nebo pro iracionální přístup městské části), ale lze něm uvažovat někdy v budoucnosti. Je správné, když se hrdla vedlejších ulic zužují, přechody zkracují a vrací do přímky chodníku. Zúží-li se ale vjezd do vedlejší ulice na 3 – 4 metry, není pak v takovém místě možné zřídit cykloobousměrku bez dalšího překopávání obrub.

Sofistikovanějším zaříznutím cykloobousměrky je příliš úzké dimenzování celé nové či rekonstruovaní ulice, například ponechání vozovky s podélným parkováním užší než 5,5 metru.

Příklady:
V Praze se realizuje řada úzkých ulic v nových developementech. Uvítáme konkrétní příklad na úzké hrdlo v jinak dostatečně široké ulici, vzniklé při rekonstrukci křižovatky nebo přechodu.

Jak nedělat kiks:

 • Šířku vozovky v nové zástavbě nebo při rekonstrukci dimenzujte tak, aby výhledově umožnila obousměrnou jízdu na kole.
 • Když zužujete vjezd do vedlejší ulice, nechejte přechod dlouhý 4,5 metru (dle specifických místních podmínek nebo u SSZ může být potřebná šířka větší).

kiks C 5 : Exit do aut (nebo s autem)

Cykloobousměrky jsou velmi bezpečné, mají ale dvě problémovější místa: vjezd a výjezd. Je správné, pokud se zejména výjezd na nezklidněnou nefo frekventovanou komunikaci zajístí kusem cyklopruhu nebo ostrůvkem. Horší je, je-li takové místo popřeno tím, že se na něm standardně parkuje. Potom snaha o zabezpečení výjezdu vyjde vniveč a na kole jste nuceni objíždět ostrůvek ze strany, kde 1) vás nikdo opravdu nečeká, 2) nemáte co dělat.

Příklad:
– Vyústění Březinovy do Sokolovské (google streetview)

Jak nedělat kiks:

 • Výjezd z cykloobusměrky zabezpečovat tak, aby daný prostor nemohl být zneužit k parkování.

Příště

V dalším pokračování série se budeme věnovat kiksům kolem světelných signalizací.

Líbil se Vám článek?

Podpořte další rozvoj nezávislého online magazínu o cyklistické dopravě. Pomůžete nám udržet kvalitu obsahu s minimem reklamy.
nebo
Podpořit

Komentáře - uzamčeny

 1. Jak se teď zrekonstruovala Londýnská, tak má tak úzká hrdla, že si tam legální cykloobousměrku neumím moc představit (i když v praxi to není problém, to hrdlo je tak krátké a ulice málo frekventovaná, že se tam dá úplně v pohodě vyhnout dáním přednosti nebo uhnutím na chodník).

Další z rubriky

Co pro cyklisty v Praze přinesl rok 2019? 9

20. 01. - Martin - Analýzy
Rok 2019 už je minulostí a tak můžeme zhodnotit, jaké novinky pro cyklisty Praha druhé..více

Dál od kraje vozovky 66

Zákon číslo 361/2000 Sb. v paragrafu  §57 (2) přikazuje cyklistům jízdu při pravém okraji vozovky...více

Nepovinná infrastruktura 28

Zákon přikazuje cyklistům používat zřízenou infrastrukturu. Na první pohled racionální postoj má ovšem v některých..více

Elektrokoloběžky mají v Německu zelenou 4

Od června letošního roku začalo v Německu platit nové vládní nařízení stanovující pravidla provozu lehkých..více

Nové cyklotrasy na Praze 14: A240 Kyje – Jahodnice 12

Jak jsem psal v minulém článku, nová cyklistická infrastruktura v Praze nejsou jen cyklostezky na..více

Nové cyklotrasy na Praze 14: A262 Kbelská – Hutě 10

Nová cyklistická infrastruktura v Praze, to není jen investiční výstavba cyklostezek na zelené louce, rozsáhlé..více

Podpořte nás

Podpořte další rozvoj nezávislého online magazínu o cyklistické dopravě. Pomůžete nám udržet kvalitu obsahu s minimem reklamy.
nebo
Daruj
FacebookInstagramTwitterYouTube

Anketa

Využíváte v Praze sdílení kol (bikesharing)?

Výsledky →

Nahrávání ... Nahrávání ...
Archív anket →

Poslední komentáře

 • mirek: Co pro cyklisty v Praze přinesl rok 2019?

  - A proč proznačovat obyčejnou silnici mezi dvěma obcemi, kde není žádná cyklostezka? Kde není žádná návaznost odnikud nikam? Kdyby…

 • Martin P.: Elektrický Kočkobus

  Kolo s ečkem, či bez ečka, to je oč tu běží :-) Neelektrifikované kolo velmi slušné kvality se dá…

 • Martin P.: Elektrický Kočkobus

  újezďák: Rád bych si něco přečetl o situaci v Číně, případně nějaké statistiky, hodnocení a prognózy, jestli k tomu máte…

webdesign by 2046
↑ nahoru