Karlín: jak šel čas?

25. září jsme narychlo informovali o připravovaném rušení karlínské cykloobousměrné zóny. Zprávy tehdy byly důvěryhodné, zároveň ale kusé, neměli jsme v redakci k dispozici aktuální projekt ani vyjádření více zainteresovaných stran. Zároveň urgentnost situace si vyžadovala urychlené zveřejnění dostupných informací, proto jsme se rozhodli se zprávou nečekat. Čtyři týdny utekly, pojďme se podívat na kauzu Karlín detailněji.

Jediné vyjádření

Na rozeslané žádosti o vyjádření reagoval pouze Petr Vilgus (zástupce starosty MČ P8, SZ), který říká: “ (…) Současné stanovení ZPS (zóna placeného stání, pozn. red.) včetně redukce cykloobousměrnosti a její realizace je proti mé vůli a proti smyslu toho, co jsem společně s náměstkem Dolínkem požadoval (a co bylo vypořádáno v červenci). (…)“ Také nám dále připomíná: „(…) Zároveň chci ale připomenout, že redukce obousměrnosti v Karlíně není plošná a plně průjezdné ulice zde zůstávají ve všech směrech.“

O co v Karlíně ve zkratce jde?

Jak Petr Vilgus připomíná, redukce obousměrnosti není plošná. V Karlíně se jedná jen o pár užších ulic, především ve východní části čtvrti. O co tedy jde? Proč je Karlín třeba pro Auto*Mat tak zásadním symbolem? Vždyť těch pár uliček jde objet a hlavní tahy zůstanou.

schema_likvidace_karlina

Karlín je jedinečný pokus, byl vytvořen na zkoušku. Karlín je ztělesněním principu, že klidné a obytné ulice mají být standardně obousměrně průjezdné na kole. A ještě spíše průchozí pěšky. Bez přílišných výjimek. V tom je Karlín jedinečnou pražskou laboratoří. V Karlíně nevzrostla nehodovost, nic se výrazně nezměnilo. Jedinou změnou, která při zkoušce nastala, je, že se tam mnohem lépe jezdí na kole.

Současná změna nás posouvá od paradigmatu „ulice mají být pro kola všeobecně obousměrné“ zpět k posuzování konkrétních ulic: „můžeme v této ulici pustit bicykly do protisměru?“. Co tento přístup znamená, vidíme ve všech ostatních částech Prahy.

Jak šel čas

V citovaném vyjádření se již mihl krom Petra Vilguse i náměstek Dolínek. Abychom se lépe orientovali v rolích různých aktérů, pojďme si ukázat, jak šel čas a co se vlastně od jara dělo. Níže zveřejňujeme všechny informace a dokumenty, které máme v redakci k dispozici. Celým příběhem se vine takzvané opatření obecné povahy (OOP). Pro ty, kteří se nepohybují ve správním řádu každodenně, vkládáme i drobný právní infobox:

Co je opatření obecné povahy?

Opatření obecné povahy (OOP) je součástí našeho právního řádu od roku 2006. Jde o jednu z forem činnosti veřejné správy, která svou povahou leží mezi rozhodnutím (týkající se konkrétní věci a konkrétního adresáta) a vyhláškou (nastavující obecné pravidlo chování pro blíže neurčený okruh adresátů). OOP může být například dopravní značka: týká se úzce specifikované záležitosti (např. konkrétní křižovatky), ale okruh adresátů je neurčitý (značkou se musí řídit každý účastník dopravního provozu, který se na křižovatce pohybuje). Správní orgán musí vydat OOP v případech, kdy mu to ukládá zákon.

Způsob vydání opatření obecné povahy je stanoven ve správním řádu a vyznačuje se spoluprácí s veřejností. Správní orgán nejprve návrh OOP projedná s dotčenými orgány (orgány, které v daném případě mohou podle zákona k věci vyjádřit) a poté jej zveřejní na své úřední desce a na úředních deskách obcí, kterých se věc týká. Pokud není možné s ohledem na jeho rozsah zveřejnit celý návrh OOP, musí být k nahlédnutí na vhodném místě. Po dobu 15 dnů může veřejnost proti návrhu OOP podat své námitky (zejm. vlastníci přilehlých nemovitostí), nebo připomínky (kdokoli, jehož zájmy mohou být OOP dotčeny). S námitkami a připomínkami se musí správní orgán vypořádat. Teprve poté může vydat OOP s odůvodněním, které obsahuje mj. to, jak se vypořádal s připomínkami, či jak rozhodl o námitkách. V případě, že není dodržen zákonem stanovený způsob vydávání OOP, lze do tří let podat ke správnímu soudu návrh na zrušení OOP. Špatně vydané OOP soud zruší.

18. května 2016: Na úřední desce Prahy 8 se objevuje první návrh opatření obecné povahy (OOP) k zavedení parkovacích zón na Praze 8. Projekt je k nahlédnutí na úřadu městské části, online je jen obtížně čitelný. V zásadě ale navrhuje rušení části cykloobousměrek a nahrazení piktokoridorů vyhrazenými cyklopruhy ve zbylých cykloobousměrkách.
Ve stejný den vzniká k dané kauze podnět na webu Cyklisté sobě. Běží 30 dní na podání připomínek k návrhu.

27. května 2016: Na webu Prahounakole.cz vydáváme shrnující článek k celé kauze i historii karlínské zóny.

31. května 2016: Komentovaná cykloprojížďka po karlínských cykloobousměrkách. Účastní se architekt Tomáš Cach – autor celého původního konceptu, který účastníkům vysvětluje celou problematiku.

7. června 2016: Na cyklokomisi Rady hl.m. Prahy zástupce TSK představuje projekt na zavedení zón placeného stání v Karlíně. Cyklokomise se jednomyslně vyjadřuje pro zachování stávající zóny, proti jejímu rušení.

Komise žádá, aby úpravou dopravního značení v oblasti Karlína v souvislosti s vyznačováním zón placeného stání v roce 2016 nebyl omezen stávající režim dopravy v pohybu pro cyklisty v této oblasti. (13 hlasů pro – 0 proti – zdrželo se 0)

16. června 2016: Náměstek primátorky Petr Dolínkek (ČSSD) podává připomínku k návrhu OOP. Především upozorňuje na přípravu aktualizace znění technických podmínek (dále „TP“) TP 179, které připravuje Ministerstvo dopravy a které v blízké budoucnosti pravděpodobně značně ovlivní možnosti dopravního značení pro cyklisty. Požaduje zachování současného režimu pohybu cyklistů v oblasti. Požaduje vynechání jakékoliv úpravy dopravního značení, která není bezpodmínečně nutná k vyznačení zóny placeného stání.

30. června 2016: Je vydáno OOP pro vyznačení zón placeného stání na Praze 8 s výjimkou Karlína. Projekt Karlína má být přepracován.

11. srpna 2016: Policie ČR vydává své stanovisko k upravenému projektu zón placeného stání v Karlíně. Policie ČR je ve svém stanovisku nekompromisní a tuto verzi projektu odmítá.
(Nová verze projektu se snaží kompromisně balancovat na hraně současného znění TP a zároveň zachovávat tamní vodorovné dopravní značení tak, aby nemuselo být nyní broušeno a po aktualizaci TP 179 opět znova obnovováno). Komentář k stanovisku policie v samostatném článku zde.

16. srpna 2016: Na úřední desce Prahy 8 se objevuje nový návrh OOP týkající se zavedení zón placeného stání v Karlíně. Projekt je opět k nahlédnutí na úřadu městské části, online je jen obtížně čitelný. Jedná se o ono „kompromisní“ řešení, ke kterému je Policie ČR ve svém stanovisku kritická, viz předchozí bod.

„Kompromisní“ projekt přistupuje na to, že současný zkušební režim karlínské zóny není nadále možný a snaží se najít cestu, jak současné vodorovné cyklistické značení zachovat, než bude moci být oficiálně zachováno ve své stávající podobě po připravované aktualizaci TP 179. Projekt tak v užších ulicích, kde hrozí rušení cykloobousměrek, navrhuje dočasný obousměrný provoz pro veškerou opravu s vyznačením výhybných míst. Ve zbylých ulicích pak navrhuje změnu svislého značení na klasické jednosměrky, ale zároveň zachování piktokoridorů s tím, že v odůvodněných případech i současné TP povolují v zónách 30 nevyznačení protisměrného cyklopruhu.

Běží 30 dnů na podání připomínek. Tento projekt již není z řad cyklistické veřejnosti zásadněji připomínkován.

15. září 2016: Je vydáno OOP pro zavedení zón placeného stání v Karlíně. V OOP jsou vypořádány připomínky k srpnové verzi, které se již netýkají cyklistického značení. Projekt je opět online jen obtížně čitelný.

22. září 2016: Architekt Tomáš Cach se účastní schůzky na níž je představován projekt Karlína v rámci vydaného OOP. Dle jeho sdělení v podstatě obsahuje jarní negativní stav rušící cykloobousměrky v užších ulicích a nahrazující ve zbylých místech piktokoridory za vyhrazené cyklopruhy.

25. září 2016: Na základě zjištěných informací vydáváme na Prahounakole.cz článek Začala likvidace části karlínských cykloobousměrek?! a prosíme zodpovědné úředníky i politiky Prahy 8 o vyjádření.

26. září 2016: Auto*Mat pořádá projížďku po rušených cykloobousměrkách a připravuje další právní kroky včetně žaloby na postup úřadu, kdy vydané OOP obsahuje zcela odlišný projekt od zveřejněného návrhu OOP. Auto*Mat vydává otevřený dopis náměstku Petru Dolínkovi za zachování cykloobousměrek v Karlíně.

Auto*Mat zároveň zasílá na Oddělení silničního správního úřadu MHMP žádost o přezkum vydaného OOP.

1. října 2016: Na Praze 8 začínají fungovat zóny placeného stání. V Karlíně je změněno svislé značení, některé cykloobousměrky zrušeny. Do vodorovného značení na silnicích naštěstí zatím zasaženo nebylo.

4. října 2016: Vratislav Filler a Tomáš Cach informují cyklokomisi RHMP o dění v Karlíně. Cyklokomise jednomyslně přijímá stanovisko:

Usnesení 17.1.: Komise nesouhlasí s likvidací plošné prostupnosti Karlína pro cyklistickou dopravu dle opatření obecné povahy vydaného ÚMČ Praha 8 pod č. j. MCP8 119579/2016 a požaduje zachování stávajícího principu pohybu uživatelů komunikací, který zde bez podstatných potíží 4 roky bezpečně fungoval.

Komise považuje princip řešení vybraných cykloobousměrek formou protisměrných cyklopruhů, které je navrženo v opatření obecné povahy vydaného ÚMČ Praha 8 pod č. j. MCP8 119579/2016, v dopravně zklidněné oblasti Karlína za nevhodné opatření, které je v místě nadbytečné a z hlediska cyklistů i méně bezpečné řešení.
Komise zásadně nesouhlasí s tím, aby byla opatření v Karlíně, realizovaná dle opatření obecné povahy vydaného ÚMČ Praha 8 pod č. j. MCP8 119579/2016, hrazena z rozpočtu TSK určeného na zlepšování podmínek pro cyklistickou dopravu.

Komise dále vyjadřuje znepokojení nad tím, že podoba dopravního značení, schválená opatřením obecné povahy vydaného ÚMČ Praha 8 pod č. j. MCP8 119579/2016, je výrazně odlišná od návrhu zveřejněného v srpnu 2016, který umožňoval vyznačení Zón placeného stání při zachování průjezdnosti Karlína pro cyklisty a jehož podoba byla s Komisí projednána.

Komise žádá náměstka primátorky Dolínka, aby o tomto usnesení informoval vedení MČ Praha 8.
Komise doporučuje náměstkovi primátorky Dolínkovi, aby zajistil prověření správnosti postupu odboru dopravy ÚMČ Praha 8 při vydávání opatření obecné povahy č. j. MCP8 119579/2016. (14 hlasů pro – 0 proti – zdrželo se 0)

Komentáře z Auto*Matu

V budoucnu uvidíme, kam se celá kauza, Karlín i Praha budou dále ubírat. Marek Bělor z týmu Rozvoje Prahy Auto*Matu říká, že pro něj celá kauza není o tom, zda bude či nebude cykloobousměrka konkrétně na Lyčkově náměstí, ale o tom, kam se Praha jako celek v přemýšlení nad dopravou vyvíjí.

Pokračování

V redakci Prahounakole.cz považujeme v kauze za zásadní srpnové negativní stanovisko Policie ČR k přepracovanému projektu. V pokračování tohoto článku se tak na něj podíváme podrobněji.

Líbil se Vám článek?

Podpořte další rozvoj nezávislého online magazínu o cyklistické dopravě. Pomůžete nám udržet kvalitu obsahu s minimem reklamy.
nebo
Podpořit

Další z rubriky

Řešení podnětů Cyklisté sobě s Prahou 2 7

V březnu 2019 jsme se za Auto*Mat sešli s radním pro dopravu Prahy 2 Janem..více

Setkání Cyklisté sobě na Praze 11 7

V neděli 19. května proběhlo na Praze 11 neformální setkání zájemců o řešení cyklistické dopravy..více

Záhady signalizace u Mánesa 25

V listopadu loňského roku jsme stručně informovali o úpravě tlačítka na výjezdu z Novoměstské náplavky..více

Cyklisté sobě se probouzejí z volebního spánku 8

Stránky Cyklisté sobě fungují od roku 2013 jako shromáždiště námětů na zlepšení podmínek pro jízdu..více

Připomínky k územnímu plánu v oblasti cyklodopravy 1

Návrh nového územního plánu, takzvaného Metropolitního, prochází první fází připomínkování. Do čtvrtka 26. 7. je..více

Letní podněty Cyklisté sobě s reakcí 2

Od srpna do září jsem poslal na magistrát a městské části další várku podnětů Cyklisté..více

Podpořte nás

Podpořte další rozvoj nezávislého online magazínu o cyklistické dopravě. Pomůžete nám udržet kvalitu obsahu s minimem reklamy.
nebo
Daruj
FacebookInstagramTwitterYouTube

Anketa

Využíváte v Praze sdílení kol (bikesharing)?

Výsledky →

Nahrávání ... Nahrávání ...
Archív anket →

Poslední komentáře

webdesign by 2046
↑ nahoru