IPR: Reakce na teze z článku o rekonstrukci Revoluční

Na konci června jsme publikovali silně vyhraněný komentář našeho redaktora Vratislava Fillera k připravované rekonstrukci Revoluční ulice na Praze 1. Dnes přinášíme reakci Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR), kterou IPR zaslal v reakci samotnému autorovi.

Děkujeme IPR za laskavé svolení s veřejnou publikací reakce, respektive k okomentování některých konkrétních tezí autora. Teze z původního komentáře najdete vždy v rámečku ve formě citace, níže je pak samotné vyjádření IPR.


„Zástupce IPR cyklokomisi vysvětlil, že intenzita automobilového provozu je tak vysoká, že jej nelze sdílet s čímkoliv jiným. Jak se ukázalo o pár minut později, tak až na cyklisty.“

Význam území bývalých staroměstských hradeb je degradován nedostatečnou šíří chodníků a kvalitou vybavení pěších prostor. Na náměstí republiky denně přijde přes 80 tis. lidí, severní část ulice Revoluční však navštíví pouze necelých 6 tis (studie IPR 06/18). Z tohoto pohledu se umístění samostatné cykloinfrastruktury na úkor navrženého stromořadí racionálně jeví jako nezáhodné. Cykloopatření je v severní části ulice po ulici Dlouhá umístěno na začátku a na konci území. V místě tramvajových zastávek je automobilová doprava a cyklodoprava integrovaná na vyvýšený pojezdový práh s omezenou rychlostí provozu. Návrh umožňuje zrušení existujících odbočovacích pruhů (do ulice Dlouhá a Lannova) a adaptaci vodorovného značení (bez potřeby zásahu do obrub), které vyhradí úsek samostatnému cykloopatření. To však za předpokladu snížení intenzity dopravy v území formou restrikcí či jiných opatření upravujících dopravní režim v území a jeho širších vztazích.

Kdyby došlo k odebrání řadících pruhů v křižovatkách za současných dopravních intenzit, tak by to v konečném důsledku způsobilo horší provozní situaci v celém zbytku ulice (délky vzdutí), a tedy sekundárně větší problém i dopravě cyklistické.

„Místo původně zamýšlených vídeňských zastávek budou 2 metry široké ostrůvky (šířka naprosto nedostačující).“

Mezi chodníkem a zastávkou je vyvýšená komunikace s rychlostním omezením na 30 km/h, která plynule propojuje pěší část území s ostrůvkovou zastávkou. Šíře zastávky je navržená minimální možná. Úspora prostoru umožní nové umístění stromořadí na západní stranu území v celé jeho délce.

„Vozovka podél nich bude zvýšena na úroveň chodníku, auta tak budou moct podél zastávky projíždět i ve chvíli, kdy je ve stanici tramvaj či autobus a chrlí cestující ven. Předpokládá se, že chodci budou přecházet v celé délce ostrůvku, mimo přechody ovšem nelegálně, měli by si tedy dávat pozor. A pokud ne, bude zavinění nehody na chodci. Nejedná se o chybu, ale o vlastnost celého řešení, protože jinak se tam nevejde (Prahou 1) požadovaný počet aut.“

Automobil ze zákona nesmí ohrozit ani omezit chodce, který přechází nebo se zjevně chystá přecházet pozemní komunikaci po přechodu pro chodce. To platí na začátku i na konci každé zastávky, tedy v místech, kde lidé směrem k zastávce přicházejí. V místě tramvajových zastávek je automobilová doprava vedena na vyvýšeném pojezdovém prahu s omezenou rychlostí provozu tak, aby se chodci na zastávkovém ostrůvku a chodníku cítili bezpečněji.

„Nepředpokládá se totiž žádné snížení intenzity automobilové dopravy ve vnitřním městě. Zjevně ani po dokončení Městského okruhu, kdy se zde má zavést mýto a intenzita v centru má poklesnout o třetinu. Tudíž nelze vést IAD v kolejích.“

Politické rozhodnutí, které formou restrikce sníží intenzity dopravy nejen v ulici Revoluční, zhodnotí urbanistický a společenský význam území. Lze očekávat, že tento krok vpřed bude v budoucnu po vzoru vyspělejších evropských metropolích učiněn. Koncepční studie takové rozhodnutí nenavrhuje, pouze podněcuje. Podnět musí naplnit politická reprezentace MČ a MHMP.

„Tudíž se fixuje řešení vjezdu na náměstí Republiky, kde je potřeba extra pruh pro auta na průtah do Králodvorské.

Na výjezdu na předpolí Štefánikova mostu přibude nový jízdní pruh, který snad malinko usnadní vyklízení kolony. A nebo sem přitáhne další auta, třeba ty, co nyní opouštějí okolí Haštala ulicemi Hradební a Klášterskou.“

Zrušení umožnění vjezdu na náměstí Republiky se nepředpokládá. Polemizovat lze nad potřebou vjezdu. Auta vjíždějící na náměstí Republiky se dělí do čtyř skupin – rezidenti, návštěvníci parkující v garážích či v ulici, zásobování území a tranzit projíždějící pod Prašnou bránou. Institut plánování a rozvoje doporučuje tranzit pod Prašnou bránou a návštěvnické parkování v ulicích omezit. Koncepční studie takové rozhodnutí nenavrhuje, pouze podněcuje. Podnět musí naplnit politická reprezentace MČ a MHMP.

„Vozovka bude mít v řazení před mostem 4,6 metrů s vizí, že se tam budou řadit dvě auta vedle sebe. Takže auto stojící v koloně pohodlně nepředjedete. Vzor „Štefánikův most“ prodloužen dále na jih.“

Šíře 4,6 metru umožní za současného stavu dvě auta vedle sebe. Lze očekávat, že při snížení intenzit dopravy v území bude možné zachovat pouze 3m pruh pro automobilovou dopravu a 1,6m pruh pro cyklodopravu. Toto řešení musí vzejít z restrikce snižující intenzity dopravu v území. Koncepční studie takové rozhodnutí nenavrhuje, pouze podněcuje. Podnět musí naplnit politická reprezentace MČ a MHMP.

„Ochranné cyklopruhy jsou jen tam, kam se vešly, a budou sloužit víceméně k tomu, aby cyklisty mohla předjet auta, která jim před následující signalizací ucpou řadící pruhy, takže je zpátky cyklisté už komfortně nepředjedou.“

Ano, cyklopruhy slouží též k tomu, aby cyklisty mohla předjet auta. Vyústění dopravy do světelné křižovatky viz. bod výše.

„Tramvajové pásy budou v kostkách, po kterých se téměř nedá jezdit. Kolony před signalizacemi tedy cyklisté nepředjedou jinak než po chodníku, na který budou mít navíc přes zastávky velmi pohodlný nájezd.“

Tramvajové pásy nejsou určení k pojezdu jiného typu dopravy. Pro cyklodopravu je nově vytvořený asfalt, který je příjemnějším pojezdovým prostorem oproti současné dlažbě.

„Ironicky: IPR v daném místě očekává zvýšení intenzity cyklistické dopravy vlivem zvýšení celkové atraktivity místa.

IPR by to velice rád udělal jinak, ale cyklokomise je slabý hráč. Jsou tu silnější hráči, například nejmenovaný DOSS (Dotčený orgán státní správy) a jeho požadavek na zachování (či spíše zvýšení) kapacity pro IAD.“

V projektech koncepčních studií je důležitý názor všech uživatelů území, pro které je tato studie vytvářena. V tomto duchu je k projektu přistupováno. Stanovisko DOSS je zásadní pro realizaci projektu a nelze ho opomíjet.

„Bude-li v projektu předpokládáno snížení intenzity automobilové dopravy, nebude projekt tímto DOSS projednatelný.“

Území ulice Revoluční je zcela kapacitně vytížené automobilovou dopravou. Regulace dopravní intenzity (pozn. aut. 9500 aut v severní části a 7600 aut v jižní části ulice Revoluční – studie IPR 10/2017) formou restrikcí není předmětem této studie. Fyzická proměna území usiluje o kapacitní snížení formou nerestriktivních opatření např. zvýšením pojezdového prahu v místě zastávek, či zúžení vozovky v převážné části komunikace.

V Praze dne 20. 8. 2018.

Líbil se Vám článek?

Podpořte další rozvoj nezávislého online magazínu o cyklistické dopravě. Pomůžete nám udržet kvalitu obsahu s minimem reklamy.
nebo
Podpořit

Komentáře - uzamčeny

 1. Je to prostě vtip… jiná města v centru zklidňují provoz IAD a masivně prosazují cyklistiku a MHD, kdežto v Praze se bude zvýšovat kapacita pro auta…

 2. To je děsnej alibismus a úřednická zbabělost. Škoda, že si to všichni ti, co IPR vzývají, nepřečtou. Ale na druhou stranu maj pravdu v tom, že největší máslo na hlavě mají politici. Ale že IPR má potřebu to vůbec takhle nedůvěryhodně obhajovat mi moc jasné není.

 3. Co sledují tím zvýšení počtu chodců? Kdo potřebuje, ten tam dojde už teď. Stromy jsou samozřejmě fajn, ale raději bych tam dojel bezpečně na kole, než skákal z koruny do koruny. Jestli rozšiřují chodníky aby byli lidé dál od stresujících aut – a aby jim tam auta neparklovala na chodníku, tak tam nacpali stromy, nebylo by vhodné říct jim, co je to protiparkovací sloupek?

 4. Zajímavé čtení, celkem chápu, že my “ cyklistické kruhy jsme naštvané :) „, ale opět bych měl poznámku vycházející ze zkušeností v debatách o dojíždění do práce na kole s kolegy ( za dvě zaměstnání v posledních 15 letech).
  Pro městské cyklisty je debatní sebevraždou argumentovat proti chodcům a proti stromům :) A říkat, že protiparkovací sloupek je vhodnější než tam „nacpat stromy“ tak to mi přijde nejenom divné, ale argumentačně v podstatě jako přímá nahrávka pan Lomeckému a jemu podobným…. “ koukněte se cyklisté si nepřejí zeleň, bezpečné chodníky, oni chtějí sloupky“ :)

 5. No ale pak je tu ještě jeden DOSS co dal nesouhlasné stanovisko a bude si za ním stát, dokud se nevyřeší cyklistická doprava kvalitně :-)
  Takže šance tu stále je…
  :-)

 6. Díky Bohu (a neber si to osobně, byť k tomu máš pádný důvod:o) ) Snad to TSK chvíli vydrží…

 7. Já to sdělení chápu zcela jednoznačně. Městský úředník je od toho, aby sloužil státní a obecní správě ve spravování města. Vyrobí takové podklady, jaké dostane zadání a moc volnosti prosazovat vlastní iniciativy proti tomu zadání nemá. Dokud na Praze 1 bude vládnout klika pana Lomeckého, tak se tam cyklodoprava rozvíjet nebude.

Další z rubriky

Cyklotrasy na odpis 9

Cyklotrasy v Praze a okolí jen málokdy vedou souvisle po vlastní infrastruktuře, tedy po cyklostezce..více

Na temné straně síly? 21

Skutečně nejsem znalcem elektrokol. Jezdil jsem na nich vždy jen příležitostně, zejména tehdy, když jsem..více

Ochranné cyklopruhy na Mariánských hradbách 4

Nedávno dokončená několikatýdenní kompletní rekonstrukce vozovky v ulici Mariánské hradby přinesla významná zlepšení i pro..více

Skončeme závodění s auty 16

Určitě to znáte. Bezpečná jízda v hustém provozu vyžaduje manévry typu řazení mezi vozidla při..více

Co s cyklopruhy? 22

Jsou cyklopruhy bezpečné a užitečné? Měly by být standardní výbavou silnic po rekonstrukci jejich povrchu?..více

Bílá a černá, aneb územní studie v Libuši a Písnici 1

Autor komentáře pracuje ve spolku AutoMat zpracovávajícím připomínky ke zmiňovaným územním studiím, pozn. red. Institut..více

Podpořte nás

Podpořte další rozvoj nezávislého online magazínu o cyklistické dopravě. Pomůžete nám udržet kvalitu obsahu s minimem reklamy.
nebo
Daruj
FacebookInstagramTwitterYouTube

Anketa

Využíváte v Praze sdílení kol (bikesharing)?

Výsledky →

Nahrávání ... Nahrávání ...
Archív anket →

Poslední komentáře

webdesign by 2046
↑ nahoru